Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
RODRÍGUEZ FER, Claudio
"[Recensão crítica a 'Antoloxia de poesia galega do posmodernismo aos novos', de Francisco Fernández del Riego]" / Claudio Rodríguez Fer. In: Revista Colóquio/Letras. Recensões Críticas, n.º 64, Nov. 1981, p. 106-108.
Assuntos:
ÁreasLiteratura Galega
GénerosAntologia de Poesia
SéculosSéc. XX
Autores/Obras Estudadas em Língua Portuguesa Fernández del Riego, Francisco — Antoloxia de poesia galega do posmodernismo aos novos
Dados Literários geração Nós (Galiza) · geração de 1936 (Galiza) · geração do pós-guerra (Galiza) · simbolismo espanhol · grupo Brais Pinto (Galiza)
Dados Históricos, Sociais e Políticos Guerra Civil de Espanha · Galiza
Dados de Análise Textual pós-modernismo · tradição · vanguarda · poesia neotrovadoresca · cancioneiro medieval · exílio · antologia · literatura galega: poesia pós-modernista
Autores/Obras Citadas de Língua EstrangeiraSimonov, Konstantin · Bouza-Brey, Fermín · Álvarez Blázquez, Xosé María · Mariño, María · Montes, Euxenio · Sigüenza · Acuña · Paz Andrade, Valentín · Johan, Anxel · Cabada · Castillo Elejabeytia, Dictinio · Sevillano · Delgado Gurriarán, Florencio · Vidal Martínez, Xoán · Mosteiro, Emilio · Filgueira Valverde, Xosé · Castroviejo, Xosé María · Díaz Jácome, José · Casado Nieto, Manuel · Pérez Creus, Juan · Moreiras · María, Ramón · González Garcés, Miguel · Fabeiro Gómez, Manuel · Álvarez Blázquez, Emilio · Conde, Alfredo · Morris, Anne Marie · Vázquez, Pura · Pita, Emilio · Seoane López, Luís · Pozo Garza, Luz · Alonso, Eliseo · González Alegre, Ramón · Rey Romero, Faustino · Barros, Tomás · Kruckenberg, María do Carmen · Cuña Novás, Manuel · Brais Pinto · Lourenzo · Cribeiro, Xosé Alexandre · Álvarez Torneiro, Manuel · Sesto Novás, Farruco · Landeira Yrago, Xosé — Dos devanceiros ao dezaoito · Fernandéz del Riego, Francisco — Dos dezanove aos continuadores · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias · López-Casanova, Arcadio — Mesteres · Carballo Calero, Ricardo · Franco Grande, Xosé Luís · Guerra da Cal, Ernesto · Amado Carballo, Luis · Antonio, Manuel · Otero Espasandín, Xosé · Neira Vilas, Xosé · Lorenzo Varela, Xesús · Díaz Castro, Xosé María · Torres, Xohana · Noriega Varela, Antonio · Casas, Álvaro de las · Pimentel, Luís · Iglesia Alvariño, Aquilino · Casas, Augusto · Emilio Ferreiro, Celso · Blanco-Amor, Eduardo · García Lorca, Federico · Novoneyra, Uxío · Avilés de Taramancos, Antón · Graña, Bernardino · García-Bodaño, Salvador · Fernández Ferreiro, Xosé

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006