Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
AXEITOS, X. L.
"A poesνa galega nos ϊltimos trinta anos" / X. L. Axeitos. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 163-176.
Resumo: A poesia galega nos últimos trinta anos.
Assuntos:
ÁreasLiteratura Galega
GénerosEnsaio · Poesia
SéculosSéc. XX
Dados Literários marxismo · geração de 27 (Espanha) · nacionalismo galego
Dados Históricos, Sociais e Políticos Portugal · Buenos Aires · Franquismo (Espanha) · Galiza · Vigo · A Corunha
Dados de Análise Textual poesia · galego · período literário · poesia do pós-guerra · discurso · sentimento · forma · realidade · galeguismo · nacionalismo · política · história · editora · cultura · colecção de poesia · revista · movimento literário · crítica literária · prémio · poesia civil · exílio · emigração · tradição · teoria literária · manifesto · antologia · estética · silêncio · saudade · natureza · memória · culturalismo
Autores/Obras Citadas de Língua EstrangeiraPozo Garza, Luz · Avilés de Taramancos, Antón · Álvarez Torneiro, Manuel · Novoneyra, Uxío · García-Bodaño, Salvador · Murguía, Manuel · Castelao, Alfonso · Villar Ponte, Antón · Casal, Ánxel · Cuadrado, Arturo · Cunqueiro, Álvaro · Pimentel, Luís · Carballo Calero, Ricardo · Casas, Augusto · María, Manuel · Barros, Tomás · Valéry, Paul · Éluard, Paul · Moreiras, Eduardo · González Garcés, Miguel · Vázquez, Pura · Graña, Bernardino · Fonte, Ramiro · Rivas, Manolo · Fernán-Vello, Miguel Anxo · Mato, Miguel · Lorenzo Baleirón, Eusebio · Torres, Xohana · Franco Grande, Xosé Luís · Gramsci, Antonio · Trotsky, Lev · Mao Tse Tung · Marx, Karl · Castro, Rosalía de · Añón Paz, Francisco · Iglesia Alvariño, Aquilino · Rodríguez Baixeras, Antonio · Forcadela, Manuel · Alonso, Dámaso · Salinas Rodríguez, Galo · Guillén, Jorge · Diego, Gerardo · Cernuda, Luis · Cabrera, María Dolores — «A empresa editorial e o mundo do libro» · Salinas Portugal, F. — «Umha aproximaçom á poesia galega» · Monteagudo Romero, H. — «Dez anos de poesía galega» · Seoane López, Luís — Fardel de eisilado · Lorenzo Varela, Xesús — Lonxe · Neira Vilas, Xosé — Dende lonxe · Santamarina, Antón — Pra unha terra apremiada · Ferreiro, Celso Emilio — Longa noite de pedra · López-Casanova, Arcadio — Mesteres · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias · Vilanova, Manuel — E direi-vos eu do mister das cobras · Valcárel, Xesús Manuel — O Sol entre os dedos · Sánchez Iglesias, Cesáreo — Silencios e conversas de Inverno · Pallarés, Pilar — Entre lusco e fusco · Pallarés, Pilar — Sétima soidade · Steiner, George — Lenguage y silencio: ensayos sobre la literatura, el lenguage y lo inhumano · Salinas, Pedro — Literatura española. Siglo XX · Villar Ponte, Antón — Pensamento e sementeira · Piñeiro, Ramón — Ollada no futuro · Alonso Montero, Xesús — Manifestos en verso en favor da poesía civil dos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terre e na Galicia emigrante · Rey Baltar, Ramón — A Gaita a falare, Lembranzas e maldicións · Dieste, E. — A Gaita a falare, Lembranzas e maldicións (pról.) · Lechner, J. — El Compromiso en la poesía española del siglo XX · Alonso Montero, Xesús — Realismo y conciencia crítica en la literatura gallega · Alonso Montero, Xesús — Curriculum e bibliografia · Moreno Márquez, María Victoria — Los novísimos de la poesía gallega (org.) · Rodríguez Fer, Claudio — Poesía galega. Crítica e metodoloxía · Antonio, Manuel — Poesías · García Sabell, D. — Poesías (ed. e notas) · Rodríguez Gomez, Luciano — Desde a palabra, doce voces · Rodríguez Fer, Claudio — Poemas de amor sen morte · Garcia, Xosé Lois — Escolma da poesía galega 1976-1984 (org.) · Losada, Basilio — Poesía gallega de hoy - Antología (pról.) · Molina, César Antonio — Antología de la poesía gallega contemporánea (org.) · Seoane, Xavier — A caluga do paxaro · Álvarez Cáccamo, Xosé María — Tristura e paixón en Compostela · Curtius, Ernst Robert — Literatura europea y Edad Media Latina · Álvarez Cáccamo, Xosé María — Galeuzka · Mato Fondo, Miguel A. — A mazá e a cinza (A poesía galega após 1976) · Tarrío Varela, Anxo — Literatura gallega · Rodríguez Fer, Claudio — «Sempre en Santiago» · Pena, Xosé Ramón · Álvarez Cáccamo, Xosé María — «Tradición e ruptura na poesía galega do século XX» · Domínguez Rey, Antonio — «Última poesía gallega» · Sartre, Jean-Paul · Lukács, Gyorgy · Alén · Informe da comunicación en Galicia · Cravo fondo · Rompente · Loia
Periódicos Citados de Língua Portuguesa Colóquio/Letras — Lisboa · Mealibra — Viana do Castelo
Periódicos Citados de Língua Estrangeira Grial — Vigo · A Nosa Terra — A Corunha · Dorna — Santiago de Compostela · Boletín galego de literatura — Santiago de Compostela · Revista de Galicia — A Corunha · Zurgai — Bilbau · Nordés — A Corunha · Resol — A Corunha · Olisbos — Santiago de Compostela · Galeuzka — Buenos Aires · Índice Literario — Madrid
Instituições MencionadasAcademia Galega · Galaxia — Galiza · Ediciós do Castro — A Corunha · Emecé Editores — Buenos Aires · Ediciones Júcar — Madrid · Taurus Ediciones — Madrid · Edicións Xerais de Galicia — Vigo · Fondo de Cultura Económica — México · Fundación Caixa Galicia · Editorial Nós — A Corunha-Santiago de Compostela · Editorial Lar — A Corunha · Editorial Céltiga — Ferrol · Edicións Monterrey — Vigo · Castrelos — Vigo · Xistral — Monforte · Algalia — Galiza · Edicións Espiral Maior — A Corunha · Sotelo Blanco — Santiago de Compostela · Consello da Cultura Galega — Santiago de Compostela · Ediciones Galicia — Buenos Aires · Akal Ediciones — Madrid · Edicións do Cumio — Vilaboa · Sociedade Económica de Santiago · Deputación de Pontevedra · Anxel Casal — Buenos Aires · Ciencia Nueva — Madrid · Minerva — Santiago de Compostela · Ediciones Libertarias — Madrid · Deputación da Coruña · Antonio Ubago, editor — Granada · Prémio Literário O Facho — Galiza · Prémio Literário Esquío — Galiza

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006