Home
Álvarez Blázquez, Emilio (1) · Álvarez Blázquez, Xosé María (1) · Álvarez Blázquez, Xosé María — Cancioneiro de Monfero (1) · Amado Carballo, Luis (1) · Antonio, Manuel (1) · Avilés de Taramancos, Antón (1) · Barros, Tomás (1) · Blanco-Amor, Eduardo (1) · Blanco-Amor, Eduardo — A esmorga (1) · Blanco-Amor, Eduardo — Farsas para títeres (1) · Blanco-Amor, Eduardo — Os biosbardos (1) · Blanco-Amor, Eduardo — Teatro prá xente (1) · Blanco-Amor, Eduardo — Xente ao lonxe (1) · Bouza-Brey, Fermín (1) · Cabanillas Enríquez, Ramón (1) · Carballo Calero, Ricardo (1) · Carballo Calero, Ricardo — A xente da Berreira (1) · Casares, Carlos (1) · Casares, Carlos — Cambio en tres (1) · Casares, Carlos — Vento ferido (1) · Casares, Carlos — Xoguetes pra un tempo prohibido (1) · Castelao, Alfonso (1) · Castelao, Alfonso — Os vellos non deben de namorarse (1) · Castro, Rosalía de (1) · Cortezón, Daniel (1) · Cuña Novás, Manuel (1) · Cuña Novás, Manuel — Fabulario novo (1) · Cunqueiro, Álvaro (1) · Cunqueiro, Álvaro — A noite vai coma un río (1) · Cunqueiro, Álvaro — Dona de corpo delgado (1) · Cunqueiro, Álvaro — Merlín e familia (1) · Cunqueiro, Álvaro — O incerto señor Don Hamlet (1) · Cunqueiro, Álvaro — Se o vello Simbad volvese ás illas (1) · Díaz Castro, Xosé María (1) · Díaz Castro, Xosé María — Nimbos (1) · Dieste, Rafael (1) · Faulkner, William (1) · Ferreiro, Celso Emilio (1) · Ferreiro, Celso Emilio — Cimenterio privado (1) · Ferreiro, Celso Emilio — Longa noite de pedra (1) · Ferreiro, Celso Emilio — O sono sulagado (1) · Ferreiro, Celso Emilio — Onde o mundo chámase Celanova (1) · Ferreiro, Celso Emilio — Viaxe ao país dos ananos (1) · Ferreras, Juan I. (1) · Ferreras, Juan I. — La novela en el siglo XX (desde 1939) (1) · Flores, Ricardo (1) · Fole, Ánxel (1) · Fole, Ánxel — Á lús do candil. Contos a carón do lume (1) · Fole, Ánxel — Terra brava (1) · Forcadela, Manuel (1) · Forcadela, Manuel — Manual e escolma da «Nova narrativa galega» (1) · Franco Grande, Xosé Luís (1) · Franco Grande, Xosé Luís — Entre o si e o non (1) · Gonsar, Camilo (1) · Gonsar, Camilo — Cara a Times Square (1) · González-Millán, Xoán (1) · González-Millán, Xoán — Álvaro Cunqueiro: os artificios da fabulación (1) · Graña, Bernardino (1) · Graña, Bernardino — Profecía do mar (1) · Iglesia Alvariño, Aquilino (1) · Iglesia Alvariño, Aquilino — Cómaros verdes (1) · Joyce, James (1) · Kafka, Franz (1) · López Ferreiro, Antonio (1) · López-Casanova, Arcadio (1) · Lorenzo Varela, Xesús (1) · Lorenzo Varela, Xesús — Lonxe (1) · Losada, Basilio (1) · Losada, Basilio — «'A esmorga' por E. Blanco Amor» (1) · Lourenzo, Manuel (1) · Lourenzo, Manuel — O teatro galego (1) · María, Manuel (1) · María, Manuel — Muiñeiro à deriva (1) · María, Manuel — Poemas pra construír unha patria (1) · María, Xosé (1) · Mariñas del Valle, Xenaro (1) · Mariñas del Valle, Xenaro — A revolta (1) · Méndez Ferrín, Xosé Luís (1) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Arrabaldo do norte (1) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias (1) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — O crepúsculo e as formigas (1) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Percival e outras histórias (1) · Moreiras, Eduardo (1) · Neira Vilas, Xosé (1) · Neira Vilas, Xosé — Camiño bretemoso (1) · Neira Vilas, Xosé — Memorias dun neno labrego (1) · Neira Vilas, Xosé — Querido Tomás (1) · Neira Vilas, Xosé — Reimuíño de sombras (1) · Noia, Camino (1) · Noia, Camino — A nova narrativa galega (1) · Novoneyra, Uxío (1) · Novoneyra, Uxío — Os eidos (1) · Otero Pedrayo, Ramón (1) · Patiño Mancebo, Raimundo (1) · Patiño Mancebo, Raimundo — Bandeiras neboentas (1) · Peña, Ángel de la (1) · Peña, Ángel de la — Cando morren os faroles (1) · Pérez-Bustamante, Ana Sofía (1) · Pérez-Bustamante, Ana Sofía — Álvaro Cunqueiro. Monografías do Boletín Galego de Literatura I (1) · Pérez-Bustamente, Ana Sofía (1) · Pérez-Bustamente, Ana Sofía — «Álvaro Cunqueiro: Poética para un narrador» (1) · Pillado, Francisco (1) · Pillado, Francisco — O teatro galego (1) · Pimentel, Luís (1) · Pimentel, Luís — Triscos (1) · Pita, Emilio (1) · Pita, Emilio — Jacobusland (1) · Pozo Garza, Luz (1) · Pozo Garza, Luz — O Paxaro na boca (1) · Queizán, María Xosé (1) · Queizán, María Xosé — A orella no buraco (1) · Rey Ballesteros, Anxel (1) · Rey Ballesteros, Anxel — Dos anxos e dos mortos (1) · Risco, Vicente (1) · Rodríguez Morullo, Gonzalo (1) · Rodríguez Morullo, Gonzalo — Memorias de Trains (1) · Rodríguez Morullo, Gonzalo — Nasce un árbore (1) · Seoane López, Luís (1) · Seoane López, Luís — Fardel de eisilado (1) · Torres, Xohana (1) · Torres, Xohana — Adíos, María (1) · Torres, Xohana — Un hotel de primeira sobre o rio (1) · Tovar, Antón (1) · Tovar, Antón — A nada destemida (1) · Varela Buxán, Manuel (1)
[+] Abrir

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006-2024