Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
SALGADO, Xosé Manuel
"O grupo «Nσs». O Seminario de Estudos Galegos" / Xosι Manuel Salgado. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 93-114.
Resumo: A importância do «Grupo Nós» e do Seminario de Estudos Galegos no contexto da literatura Galega.
Assuntos:
ÁreasLiteratura Galega
GénerosFicção (Novela) · Poesia
SéculosSéc. XX
Autores/Obras Estudadas em Língua EstrangeiraCastelao, Alfonso · Otero Pedrayo, Ramón · Risco, Vicente
Dados Literários Irmandades da Fala (Galiza) · grupo Nós (Galiza) · Irmandade Nacionalista (Galiza) · regionalismo (Galiza) · provincialismo (Galiza)
Dados Históricos, Sociais e Políticos Galiza · Franco, general · A Corunha · Partido Galeguista · Carter, Howard · Carnarvon, lord · Segunda República Espanhola · Xelmírez, arcebispo Diego · Espanha: Cortes Constituintes da Segunda República · Seminario de Estudos Galegos
Dados Artísticos Teatro de Arte (Pontevedra) · Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra
Dados de Análise Textual sociedade · cultura · revista · cultura: movimento cultural · ética · política · ensaio · poesia · ficção · prosa · passado · história · novela · sátira · drama · teatro · ironia · personagem · poesia · narrativa · diálogo · descrição · temática · conto · farsa · biografia · pensamento · sociologia · estética
Autores/Obras Citadas de Língua Portuguesa Pascoaes, Teixeira de · Cardoso, Mário · Lapa, Rodrigues
Autores/Obras Citadas de Língua Estrangeira Villar Ponte, Antón — Nacionalismo gallego. Nuestra afrimación regional · Losada Diéguez, Antón · Brañas, Alfredo · Cabanillas Enríquez, Ramón · Quintanilla, Xaime · Casal, Ánxel — Codex Calixtinus · Carré Alvarellos, Leandro · Vicente Viqueira, Xohán · Cunqueiro, Álvaro · Blanco-Amor, Eduardo · Bouza-Brey, Fermín · Carballo Calero, Ricardo · Méndez Ferrín, Xosé Luís · Lamas Carvajal, Valentín · Pérez Placer, Heraclio · Álvarez de Nóvoa, Francisco · Zola, Émile · Rimbaud, Arthur · Jacob, Max · Alonso, Dámaso · Werner, Zacarias · Hölderlin · Heine, Heinrich · Péguy, Charles · Baudelaire, Charles · Cotarelo Valledor, Armando · Cabeza de Léon, Salvador · Iglesias Iglesias, Luis · Noguerol Buxán, Arturo · Losada, Basilio · Fraga, Manolo · González, Sebastián · Sánchez Cantón · Martínez López, Ramón · Risco, Vicente — Teoría do nacionalismo galego · López Cuevillas, Florentino — Prosas galegas · Risco, Vicente — Do caso que lle acontecéu ao Doutor Alveiros · Otero Pedrayo, Ramón — Arredor de si · Risco, Vicente — O lobo da xente · Risco, Vicente — A trabe d'ouro e a trabe d'alquitrán · Risco, Vicente — A coutada · Risco, Vicente — Os europeus en Abrantes · Risco, Vicente — O bufón d'El Rei · Castelao, Alfonso — Sempre en Galiza · Castelao, Alfonso — Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete · Castelao, Alfonso — Retrincos · Castelao, Alfonso — Os vellos non deben de namorarse · Balieff, Nikita — La Chauve souris · Valle-Inclán, Ramón del — Divinas palabras · Otero Pedrayo, Ramón — Pantelas, home libre · Otero Pedrayo, Ramón — Escrito na néboa · Otero Pedrayo, Ramón — O purgatorio de Don Ramiro · Otero Pedrayo, Ramón — Contos do camiño e da rúa · Otero Pedrayo, Ramón — Os camiños da vida · Otero Pedrayo, Ramón — A romeiría de Xelmírez · Otero Pedrayo, Ramón — Fra Vernero · Otero Pedrayo, Ramón — Devalar · Ríos Panisse, María do Carmo — Devalar (introd.) · Otero Pedrayo, Ramón — O méson dos ermos · Otero Pedrayo, Ramón — Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar · Otero Pedrayo, Ramón — A lagarada. Frasada tráxica pra ler · Otero Pedrayo, Ramón — Teatro de máscaras · Otero Pedrayo, Ramón — Diarios · Otero Pedrayo, Ramón — O desengano do prioiro · Castro, Rosalía de — Follas novas · Candeira, Constantino — Arquivos (coord.) · Carros García, Xesús — Arquivos (coord.) · Candeira, Constantino — Calvos de Randín (coord.) · Carros García, Xesús — Calvos de Randín (coord.) · Candeira, Constantino — Terra de Melide (coord.) · Carros García, Xesús — Terra de Melide (coord.) · Carro García, Xesús — Corpus Petrogliphorum Gallaecia (coord.) · Candeira, Constantino — Corpus Petrogliphorum Gallaecia (coord.) · Méndez Ferrín, Xosé Luís — De Pondal a Novoneyra · Vázquez Cuesta, Pilar — Historia das literaturas hispánicas no castellanas · Villar Ponte, Antonio — Pensamento e sementeira. Leiciós de patriotismo galego · Férnandez del Riego, Francisco — Pensamento e sementeira. Leiciós de patriotismo galego (pref.) · Alonso Montero, Xesús — Escritores: desterrados, namorados, desacougantes, desacougados · Tarrío Varela, Anxo — Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica · Fernández Freixanes, Víctor — Unha ducia de galegos · Filgueira Valverde, Xosé — V Adral · Risco, Antón — La obra narrativa de Vicente Risco · López Cuevillas, Florentino — Prosas galegas · Carballo Calero, Ricardo — Historia da literatura galega contemporánea · Castelao, Alfonso — Cuatro obras · Alonso Montero, Xesús — Cuatro obras (introd.) · Castelao, Alfonso — Cousas. Primeiro e segundo libro · Castelao, Alfonso — Os dous de sempre · Otero Pedrayo, Ramón — Morte e ressureición · Salgado, Xosé Manuel — Comentarios de textos contemporáneos · Tobío, Luis · Risco, Vicente — O Porco de pé · Filgueira Valverde, Xosé — Con Otero Pedrayo · Otero Pedrayo, Ramón — Guía de Galicia · Castelao, Alfonso — «O segredo» · Castelao, Alfonso — «O inglés» · Castelao, Alfonso — «Peito do lobo» · Castelao, Alfonso — «Sabela» · Castelao, Alfonso — «O retrato» · Vázquez Cuesta, Pilar — «Literatura Gallega» · Filgueira Valverde, Xosé — «A lírica de Otero Pedrayo» · Filgueira Valverde, Xosé — «Dramaturxia de Otero Pedrayo. O Teatro de máscaras» · Filgueira Valverde, Xosé — «Limiar» · Filgueira Valverde, Xosé — «Nos setenta anos do Seminario de Estudios»
Periódicos Citados de Língua EstrangeiraNós — Santiago de Compostela · Faro de Vigo — Vigo · A Nosa Terra — A Corunha · Anthropos — Barcelona · La Centuria — Ourense · El Noroeste — A Corunha · La Voz de Galicia — A Corunha
Instituições MencionadasInstituto de Pontevedra · Galaxia — Galiza · Ediciós do Castro — A Corunha · Ediciones Cátedra — Madrid · Taurus Ediciones — Madrid · Edicións Xerais de Galicia — Vigo · Instituto de Burgos · Instituto de Santander · Instituto de Ourense · Editorial Nós — A Corunha-Santiago de Compostela · Editorial Lar — A Corunha · Edicións Monterrey — Vigo · Real Academia Galega · Museu de Pontevedra · Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento — Santiago de Compostela · Solidaridad Gallega — Galiza · Ediciones Galicia — Buenos Aires · Conservatorio Nazonal de Arte Galega — A Corunha · Cenáculo de Ourense · Escola Normal de Ourense · Imp. La Región — Ourense · Gráficas Galicia — Vigo · As Burgas — Buenos Aires · Aláuda — Ourense · Brais Pinto — Madrid · Patronato Otero Pedrayo — Ourense · Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006