Ficheiro de texto · Imprimir · Fechar
GONZÁLEZ, Helena ; VILAVEDRA, Dolores
"Contra o vento e marea : a recuperaciσn do discurso literario na posguerra" / Helena Gonzαlez, Dolores Vilavedra. In: Revista Colóquio/Letras. Ensaio, n.º 137/138, Jul. 1995, p. 149-161.
Resumo: A recuperação do discurso literário no pós-guerra.
Assuntos:
ÁreasLiteratura Galega
GénerosPoesia · Teatro
SéculosSéc. XX
Dados Literários nouveau roman · geração Nós (Galiza) · geração de 1936 (Galiza) · grupo Brais Pinto (Galiza) · hilozoísmo (Galiza) · Promoción de Enlace (Espanha) · geração das Festas Minesvais (Espanha) · geração de 1922 (Espanha) · realismo social · nova narrativa (Galiza) · escola da tebra (Galiza) · neotrobadorismo (Galiza)
Dados Históricos, Sociais e Políticos Guerra Civil de Espanha · Pós-guerra · Buenos Aires · América · Argentina · Franquismo (Espanha) · Galiza · Mocedades Galeguistas · Segunda República Espanhola
Dados ArtísticosPatiño, Reimundo — pintura — BD · Tacholas, Fernando Iglesias — teatro — cinema · Teatro Popular Galego · Compañía Boga-Tacholas — teatro · Grupo Lugrís Freire — teatro · Teatro Circo da Coruña · Compañía Gallega Maruja Villanueva — teatro · Teatro Mayo (Buenos Aires) · Histrión 70 — teatro · Antroido — teatro · Troula — teatro · A Farándula — teatro · Concurso Castelao de Teatro Galego (Galiza)
Dados de Análise Textual discurso · literatura · língua galega · cultura · exílio · revista · neotrovadorismo · cancioneiro medieval · poesia civil · ideologia · grupo · geração · tema · tradição · realidade · sociedade · intertextualidade · humor · matéria da Bretanha · narrativa · ficção · novela · realismo · tempo · monólogo interior · voz narrativa · absurdo · teatro · emigração
Autores/Obras Citadas de Língua EstrangeiraLópez-Casanova, Arcadio · Antonio, Manuel · Bouza-Brey, Fermín · Amado Carballo, Luís · María, Xosé · Cabanillas Enríquez, Ramón · Barros, Tomás · Avilés de Taramancos, Antón · Álvarez Blázquez, Emilio · Moreiras, Eduardo · Castro, Rosalía de · López Ferreiro, Antonio · Otero Pedrayo, Ramón · Risco, Vicente · Dieste, Rafael · Joyce, James · Faulkner, William · Kafka, Franz · Varela Buxán, Manuel · Flores, Ricardo · Cortezón, Daniel · Mariñas del Valle, Xenaro · Losada, Basilio — «'A esmorga' por E. Blanco Amor» · Iglesia Alvariño, Aquilino — Cómaros verdes · Franco Grande, Xosé Luís — Entre o si e o non · Álvarez Blázquez, Xosé María — Cancioneiro de Monfero · Cunqueiro, Álvaro — Dona de corpo delgado · Díaz Castro, Xosé María — Nimbos · María, Manuel — Muiñeiro á deriva · Cuña Novás, Manuel — Fabulario novo · Tovar, Antón — Arredores · Tovar, Antón — A nada destemida · Pozo Garza, Luz — O Paxaro na boca · Pimentel, Luís — Triscos · Seoane López, Luís — Fardel de eisilado · Lorenzo Varela, Xesús — Lonxe · Pita, Emilio — Jacobusland · Ferreiro, Celso Emilio — Longa noite de pedra · Ferreiro, Celso Emilio — Viaxe ao país dos ananos · Ferreiro, Celso Emilio — Cimenterio privado · Ferreiro, Celso Emilio — O sono sulagado · Ferreiro, Celso Emilio — Onde o mundo chamase Celanova · María, Manuel — Poemas pra construír unha patria · Patiño Mancebo, Raimundo — Bandeiras neboentas · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Con pólvora e magnolias · Graña, Bernardino — Profecía do mar · Novoneyra, Uxío — Os eidos · Carballo Calero, Ricardo — A xente da Berreira · Fole, Ánxel — Á lús do candil. Contos a carón do lume · Fole, Ánxel — Terra brava · Cunqueiro, Álvaro — Merlín e familia · Cunqueiro, Álvaro — Se o vello Simbad volvese ás illas · Blanco-Amor, Eduardo — A esmorga · Blanco-Amor, Eduardo — Os biosbardos · Blanco-Amor, Eduardo — Xente ao lonxe · Gonsar, Camilo — Cara a Times Square · Queizán, María Xosé — A orella no buraco · Casares, Carlos — Vento ferido · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Percival e outras historias · Méndez Ferrín, Xosé Luís — O Crepúsculo e as formigas · Méndez Ferrín, Xosé Luís — Arrabaldo do norte · Casares, Carlos — Cambio en tres · Casares, Carlos — Xoguetes pra un tempo prohibido · Neira Vilas, Xosé — Memorias dun neno labrego · Rodríguez Morullo, Gonzalo — Nasce un árbore · Rodríguez Morullo, Gonzalo — Memorias de Trains · Neira Vilas, Xosé — Querido Tomás · Neira Vilas, Xosé — Camiño bretemoso · Neira Vilas, Xosé — Reimuíño de sombras · Torres, Xohana — Adiós, María · Rey Ballesteros, Anxel — Dos anxos e dos mortos · Castelao, Alfonso — Os vellos non deben de namorarse · Blanco-Amor, Eduardo — Farsas para títeres · Blanco-Amor, Eduardo — Teatro prá xente · Cunqueiro, Álvaro — O incerto señor Don Hamlet · Cunqueiro, Álvaro — A noite vai coma un río · Mariñas del Valle, Xenaro — A revolta · Peña, Ángel de la — Cando morren os faroles · Torres, Xohana — Un hotel de primeira sobre o río · Ferreras, Juan I. — La novela en el siglo XX (desde 1939) · González-Millán, Xoán — Álvaro Cunqueiro: os artificios da fabulación · Pérez-Bustamante, Ana Sofía — Álvaro Cunqueiro. Monografías do Boletín Galego de Literatura I · Noia, Camino — A nova narrativa galega · Forcadela, Manuel — Manual e escolma da «Nova narrativa galega» · Lourenzo, Manuel — O teatro galego · Pillado, Francisco — O teatro galego · Pillado, Francisco — O Teatro galego · Lourenzo, Manuel — O Teatro galego · Pérez-Bustamente, Ana Sofía — «Álvaro Cunqueiro: Poética para un narrador»
Periódicos Citados de Língua EstrangeiraGrial — Vigo · La Noche — Santiago de Compostela · Alba — Vigo · Xistral — Lugo · Aturuxo — Ferrol · Atlántida — A Corunha
Instituições MencionadasGalaxia — Galiza · Ediciós do Castro — A Corunha · Editorial Citania — Buenos Aires · Edicións Xerais de Galicia — Vigo · Associação Cultural Abrente — Espanha · Centro Coruñés — Galiza · Ediciones Galicia — Buenos Aires · Sindicato Espanhol Universitário — Espanha · Asociación Cultural O Galo — Galiza
Ilustraηυes:
Álvaro Cunqueiro [foto]
Ánxel Fole [foto] / Xosé Luís Tejero
Ánxel Fole: Á lús do candil. Contos a carón do lume (capa) [fac-símile]
Ánxel Fole: Contos de lobos e outros relatos (capa) [fac-símile]
Aquilino Iglesia Alvariño: Señarda (capa) [fac-símile]
Bernardino Graña: Se o noso amor e os peixes... (capa) [fac-símile]
Carlos Casares [foto] / Marcos Gallego
Celso Emilio Ferreiro: Longa noite de pedra (capa) [fac-símile]
Eduardo Blanco-Amor [foto]
Fermín Bouza-Brey [foto]
Fermín Bouza-Brey: Noso senlleira (capa) [fac-símile]
Grupo «Brais Pinto» [foto]
Lorenzo Varela: Lonxe (com 10 gravuras de Luís Seoane; capa) [fac-símile]
Luís Amado Carballo: O galo (capa) [fac-símile]
Luís Seoane [foto]
Luz Pozo Garza [foto] / Marcos Gallego
Luz Pozo Garza: Códice Calixtino (capa) [fac-símile]
Manuel Antonio: De catro a catro (capa) [fac-símile]
Manuel Cuña Novás [foto]
Manuel María [foto] / Marcos Gallego
Manuel María: Advento (capa) [fac-símile]
María Xosé Queizán [foto] / Marcos Gallego
María Xosé Queizán: Amor de tango (capa) [fac-símile]
Rafael Dieste: Fragua íntima, aforismos (1926-1975) (capa) [fac-símile]
Ricardo Carballo Calero: Vieiros (capa) [fac-símile]
[Sem título] [desenho] / Luís Seoane
Uxío Novoneyra: Os eidos (capa) [fac-símile]
Xosé Luís Méndez Ferrín [foto]
Xosé Neira Vilas [foto] / Xurxo S. Lobato
Xosé Neira Vilas: Remuíño de sombras (capa) [fac-símile]
Xosé Noeiras Vilas: Dende Lonxe (capa) [fac-símile]

© Fundação Calouste Gulbenkian, 2006